ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ - ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ರಸ್ತೆ ,ಚಿತ್ರದುರ್ಗ- 577501

ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ - ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ರಸ್ತೆ ,ಚಿತ್ರದುರ್ಗ- 577501

ದೂರವಾಣಿ ಕಛೇರಿ – 08194-222546(ಜನರಲ್ )
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್                  –  08194-222618
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು               –  08194-222837
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ

ನಿರ್ದೇಶಕರು           – 08194-225845
ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಇ-ಮೇಲ್ ಐ.ಡಿ. –  md_cdccb@yahoo.co.in
IFSC Code :: KSCB0004001

ನಮ್ಮ ಶಾಖೆಗಳು ಹಾಗೂ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು

ನಗರ ಶಾಖೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

08194 222488

ಬಡಾವಣೆ ಶಾಖೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

08194 223223

ಸಿರಿಗೆರೆ ಶಾಖೆ

08194 268830


ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಶಾಖೆ

08195 222628

ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ಶಾಖೆ

08198 229223

ಹಿರಿಯೂರು ಶಾಖೆ

08193 263238

ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ಶಾಖೆ

08191 275221

ಹೊಸದುರ್ಗ ಶಾಖೆ

08199 230239

ಚಿಕ್ಕಜಾಜೂರು ಶಾಖೆ

08191 287539