ನಂ.

ಸಾಲದ ಮಿತಿ

ಸಾಲದ ಅವಧಿ

    ಬಡ್ಡಿ ದರ

ಲಿಂಕ್‍ಷೇರಿನ ಶೇಕಡವಾರು ಪ್ರಮಾಣ
   1) ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೌಕರರಿಗೆ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ  ಸಾಲ 85% Of  the  invoice  value 36 ತಿಂಗಳು     12% 2.5%
b) ಇತರರಿಗೆ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ 85% Of  the  invoice  value 36 ತಿಂಗಳು 13% 2.5%
c) ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೌಕರರಿಗೆ
ಇತರೆ ವಾಹನ ಸಾಲ
85% Of  the  invoice value maximum upto10.00lakh 60 ತಿಂಗಳು 12% 2.5%
85% Of  the  invoice value above 10.00lakhs  maximum up to 15.00 lakhs 60  ತಿಂಗಳು 12% 5%
d)  ಇತರರಿಗೆಇತರೆ ವಾಹನ ಸಾಲ 85% Of  the  invoice value upto10.00lakhs 60 ತಿಂಗಳು 13% 2.5%
85% Of  the  invoice value above 10.00lakhs maximum  up to 15.00 lakhs 60 ತಿಂಗಳು 13% 5%