ನಂ.

ಸಾಲದ ಮಿತಿ

ಸಾಲದ ಅವಧಿ

ಬಡ್ಡಿ ದರ

ಲಿಂಕ್‍ಷೇರಿನ ಶೇಕಡವಾರು ಪ್ರಮಾಣ

  1)     ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸಾಲ   85 % of  the invoice value     7ವರ್ಷ  3%   10%