ನಂ.

ಸಾಲದ ಮಿತಿ

ಸಾಲದ ಅವಧಿ

ಬಡ್ಡಿ ದರ

ಲಿಂಕ್‍ಷೇರಿನ ಶೇಕಡವಾರು ಪ್ರಮಾಣ

    1

ಬ್ಯಾಂಕಿನ ನೌಕರರಿಗೆ   

 4.00ಲಕ್ಷ

   60 ತಿಂಗಳು 

 12%

     2%

     2 

ಇತರರಿಗೆ    

 2.00ಲಕ್ಷ

36 ತಿಂಗಳು

 14%

     2%