ನಂ.

ಸಾಲದ ಮಿತಿ

ಸಾಲದ ಅವಧಿ

ಬಡ್ಡಿ ದರ

ಲಿಂಕ್‍ಷೇರಿನ ಶೇಕಡವಾರು ಪ್ರಮಾಣ

1)

 ಎಸ್.ಹೆಚ್.ಜಿ./ ಜೆ.ಎಲ್.ಜಿ ಸಾಲ

  3.00ಲಕ್ಷದ

ವರೆಗೆ

12ತಿಂಗಳು

    ಸರ್ಕಾರ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ನಿಗಧಿ ಪಡಿಸುವ ಬಡ್ಡಿದರ

  5%