ನಂ.

ಸಾಲದ ಮಿತಿ

ಸಾಲದ ಅವಧಿ

ಬಡ್ಡಿ ದರ

ಲಿಂಕ್‍ಷೇರಿನ ಶೇಕಡವಾರು ಪ್ರಮಾಣ

  1)     ರಿಫೈನಾನ್ಸ್‍ಸಾಲ/ಅವಧಿ ಸಾಲ   ಸಂಘದ ಎನ್.ಡಿ.ಆರ್. ಪ್ರಕಾರ 60ತಿಂಗಳು      13%  2.5%