ನಂ.

ಸಾಲದ ಮಿತಿ

ಸಾಲದ ಅವಧಿ

ಬಡ್ಡಿ ದರ

ಲಿಂಕ್‍ಷೇರಿನ ಶೇಕಡವಾರು ಪ್ರಮಾಣ

  1)     ರಿಫೈನಾನ್ಸ್‍ಸಾಲ/ಅವಧಿ ಸಾಲ  3.00ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ  12ತಿಂಗಳು      13%     5%