ನಂ.

ಸಾಲದ ಮಿತಿ

ಸಾಲದ ಅವಧಿ

ಬಡ್ಡಿ ದರ

ಲಿಂಕ್‍ಷೇರಿನ ಶೇಕಡವಾರು ಪ್ರಮಾಣ

  1)          ಓ.ಡಿ ಸಾಲ    40.00ಲಕ್ಷ   12 ತಿಂಗಳು      14%   2.5%