ಸಾಲದ ಮಿತಿ   ಸಾಲದ ಅವಧಿ      ಬಡ್ಡಿ ದರ ಲಿಂಕ್‍ಷೇರಿನ ಶೇಕಡವಾರು ಪ್ರಮಾಣ
ಭೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಲ      10.00ಲಕ್ಷ 60 ತಿಂಗಳು       3%     10%
  10.00ಲಕ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು 40.00 ಲಕ್ಷದ
ವರೆಗೆ
60 ತಿಂಗಳು      13%

 

    10%