ನಂ.

ಸಾಲದ ಮಿತಿ

ಸಾಲದ ಅವಧಿ

ಬಡ್ಡಿ ದರ

ಲಿಂಕ್‍ಷೇರಿನ ಶೇಕಡವಾರು ಪ್ರಮಾಣ

  1)     ರಿಫೈನಾನ್ಸ್‍ಸಾಲ/ಅವಧಿ ಸಾಲ   ——– —–     ಸರ್ಕಾರ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ನಿಗಧಿ ಪಡಿಸುವ ಬಡ್ಡಿದರ 10%