ನಂ.

   ಸಾಲದ ಮಿತಿ  

 

ಸಾಲದ ಅವಧಿ

    ಬಡ್ಡಿ ದರ

ಲಿಂಕ್‍ಷೇರಿನ ಶೇಕಡವಾರು ಪ್ರಮಾಣ

a) ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೌಕರರಿಗೆ
ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಲ/ನಿವೇಶನ ಖರೀದಿಗೆ
      15.00ಲಕ್ಷ 120 ತಿಂಗಳು     13%   2.5%
b) ಇತರರಿಗೆ
ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಲ/ನಿವೇಶನ ಖರೀದಿಗೆ
     15.00ಲಕ್ಷ 120 ತಿಂಗಳು 14% 2.5%
c )  ಅಡಮಾನಸಾಲ    40.00ಲಕ್ಷ 60 ತಿಂಗಳು 14% 5%