ನಂ.

ಸಾಲದ ಮಿತಿ

ಸಾಲದ ಅವಧಿ

ಬಡ್ಡಿ ದರ

ಲಿಂಕ್‍ಷೇರಿನ ಶೇಕಡವಾರು ಪ್ರಮಾಣ

    1 ಪಹಣಿ ಇದ್ದವರಿಗೆ     80% Of the market value upto 5.00lakhs    12    ತಿಂಗಳು   11%      —
     2   ಪಹಣೆ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ 80% Of the market value upto 5.00lakhs 12 ತಿಂಗಳು  12%      —
     3)  ಬ್ಯಾಂಕಿನ ನೌಕರರಿಗೆ 80% Of the market value upto 5.00lakhs  

12 ತಿಂಗಳು

 10%       —