ನಂ.

ಸಾಲದ ಮಿತಿ

ಸಾಲದ ಅವಧಿ

ಬಡ್ಡಿ ದರ

ಲಿಂಕ್‍ಷೇರಿನ ಶೇಕಡವಾರು ಪ್ರಮಾಣ

    1

ಪಹಣಿ ಇದ್ದವರಿಗೆ   

 80% Of the market value upto 5.00lakhs

   12 ತಿಂಗಳು 

 11%

     —

     2 

 ಪಹಣೆ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ

80% Of the market value upto 5.00lakhs

12 ತಿಂಗಳು

 12%

     —

     3)

 ಬ್ಯಾಂಕಿನ ನೌಕರರಿಗೆ

80% Of the market value upto 5.00lakhs

12 ತಿಂಗಳು

 10%

      —