ನಂ.

ಸಾಲದ ಮಿತಿ

ಸಾಲದ ಅವಧಿ

ಬಡ್ಡಿ ದರ

ಲಿಂಕ್‍ಷೇರಿನ ಶೇಕಡವಾರು ಪ್ರಮಾಣ

  1)     I to vth A ವರೆಗೆ (ಟಿ.ಎ.ಪಿ.ಸಿ.ಎಸ್, ಮತ್ತು ಪಿಎಸಿಎಸ್‍ಗಳಿಗೆ)   ಸಂಘದ ಎನ್.ಡಿ.ಆರ್. ಪ್ರಕಾರ 12 ತಿಂಗಳು      12%  2.50%