ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಕೋರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಡಿ ಗಣಕೀಕರಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
            ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಖಾಯಂ ಠೇವಣಿಗಳ ಬಡ್ಡಿದರಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿರುತ್ತದೆ.

 

 

ಅವಧಿ ಠೇವಣಾತಿಗಳು

ಠೇವಣಾತಿಗಳ ಮೇಲೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಹಿರಿಯ ನಾಗರೀಕರಿಗೆ ಹಿರಿಯ ನಾಗರೀಕರಿಗೆ
ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಹಾಲಿ ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಬಡ್ಡಿ ದರ

1

15 ದಿನಗಳಿಂದ 45 ದಿನಗಳವರೆಗೆ

5.00

5.25

2

46 ದಿನಗಳಿಂದ 90 ದಿನಗಳವರೆಗೆ

6.25

6.50

3

91 ದಿನಗಳಿಂದ 180 ದಿನಗಳವರೆಗೆ

7.00

7.25

4

181 ದಿನಗಳಿಂದ 1 ವರ್ಷದವರೆಗೆ

7.25

7.75

5

1 ವರ್ಷದಿಂದ 2 ವರ್ಷದವರೆಗೆ

7.40

7.75

6

2 ವರ್ಷದಿಂದ 3 ವರ್ಷದವರೆಗೆ

7.50

7.80

7

3 ವರ್ಷದಿಂದ 5 ವರ್ಷದವರೆಗೆ

7.50

7.80

8

5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು

7.50

7.80

 

Bulk Deposits

Term

 ಠೇವಣಾತಿಗಳ ಮೇಲೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಬಡ್ಡಿ ದರ

10 lakhs to 25 lakhs

Upto 1 year

7.50

10 lakhs to 25 lakhs

Upto 1 year and above

7.70

25 lakhs and above

Upto 1 year

7.75

25 lakhs and above

Upto 1 year and above

7.80