ಪ್ರಧಾನ ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ
ಡಿ.ಸಿ.ಆಫೀಸ್ ರಸ್ತೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ -577 501.
 

ಕಛೇರಿ :: 08194- 222546 (ಜನರಲ್) 
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ :: 08194- 222618
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು :: 08194-222837
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು :: 08194-225845
          ಇ-ಮೇಲ್ ಐ.ಡಿ. :: 1)    md_cdccb@yahoo.co.in

 

2)   cdccb.md@gmail.com

Bank Website :: www.cdccbcta.com

ಶಾಖೆಗಳ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ವಿವರ

1       ಬಡಾವಣೆ ಶಾಖೆ,ಚಿತ್ರದುರ್ಗ :: 08194 223223
2        ನಗರ ಶಾಖೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ :: 08194 222488
3 ಸಿರಿಗೆರೆ ಶಾಖೆ, ಸಿರಿಗೆರೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು :: 08194 268830
4 ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಶಾಖೆ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ :: 08195 222628
5 ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ಶಾಖೆ ,ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು :: 08198 229223
6 ಹಿರಿಯೂರು ಶಾಖೆ, ಹಿರಿಯೂರು :: 08193 263238
7 ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ಶಾಖೆ, ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ :: 08191 275221
8 ಚಿಕ್ಕಜಾಜೂರು ಶಾಖೆ, ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು :: 08191 287539
9 ಹೊಸದುರ್ಗ ಶಾಖೆ, ಹೊಸದುರ್ಗ :: 08199 230239
10. ಭರಮಸಾಗರ ಶಾಖೆ, ಭರಮಸಾಗರ :: 08194 258229